ATOS双作用叶片泵的优势
 
ATOS双作用叶片泵的作用原理和单作用叶片泵相似,不同之处只在于定子表面是由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过渡曲线八个部分组成,且定子和转子是同心的。在图示转子顺时针方向旋转的情况下,密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐增大,为吸油区,在左下角和右上角处逐渐减小,为压油区;吸油区和压油区之间有一段封油区把它们隔开。这种泵的转子每转一转,每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次,所以称为双作用叶片泵。泵的两个吸油区和两个压油区是径向对称的,作用在转子上的液压力径向平衡,所以又称为平衡式叶片泵。
双作用叶片泵的瞬时流量是脉动的,当叶片数为4的倍数时脉动率小。为此,双作用叶片泵的叶片数一般都取12或16。
 
ATOS双作用叶片泵的优势
 HMP-014/50/V 22
 HMP-014/100/V 22
 HMP-014/210/V 22
 HMP-014/350/V 22
 HMP-014/50
 HMP-014/100
 HMP-014/210
 HMP-014/350
 HMP-014/50/V
 HMP-014/100/V
 HMP-014/210/V
 HMP-014/350/V
 HMP-014/50 22
 HMP-014/100 22
 HMP-014/210 22
 HMP-014/350 22
 HMP-012/50/V 22
 HMP-012/100/V 22
 HMP-012/210/V 22
 HMP-012/350/V 22
 HMP-012/50
 HMP-012/100
 HMP-012/210
 HMP-012/350
 HMP-012/50/V
 HMP-012/100/V
 HMP-012/210/V
 HMP-012/350/V
 HMP-012/50 22
 HMP-012/100 22
 HMP-012/210 22
 HMP-012/350 22
 HMP-011/50/V 22
 HMP-011/100/V 22
 HMP-011/210/V 22

ATOS双作用叶片泵的优势